Nederlands

.Een vraag? +33 490 594 910

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Onderwerp

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is enerzijds om elke potentiële consument te informeren over de voorwaarden waaronder de verkoper de bestelde producten verkoopt en levert en anderzijds om de rechten en verplichtingen van de partijen in verband met de verkoop van producten door de verkoper aan de consument vast te leggen die zonder beperking of voorbehoud van toepassing zijn op alle verkopen door SARL DAMIUS van de producten die worden aangeboden op haar website "www.damius.com".

Het feit dat iemand een product bestelt dat op de website van SARL DAMIUS te koop wordt aangeboden, impliceert bijgevolg de volledige en volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de Koper erkent dat hij er kennis van heeft genomen vóór zijn bestelling.


De producten worden te koop aangeboden in het volgende geografische gebied: Europees Frankrijk.

De Koper verklaart voorafgaand aan zijn bestelling:

- dat de aankoop van producten op www.damius.com niet rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit en beperkt is tot een strikt persoonlijk gebruik
- dat hij over de volledige wettelijke bevoegdheid beschikt om zich te verbinden tot de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden

 De SARL DAMIUS behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen.


2. Identiteit van het bedrijf

 SARL LOISIR MOBILTITÉ

SARL met een kapitaal van 120.000 euro

Maatschappelijke zetel / Productieopslagplaats:
DAMIUS - TRICYCLE EVASION / 199 avenue des Oulivarello / Parc d'Activités de la Gandonne / 13300 SALON DE PROVENCE - France

RCS - Tarascon: 788 684 694 00045

BTW: FR24788684694


3. Toegang tot de website

De Koper is persoonlijk verantwoordelijk voor het opzetten van de computer- en telecommunicatiemiddelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de "www.damius.com" website.
De kosten van de telecommunicatie bij de toegang tot het internet en het gebruik van de website zijn voor rekening van de koper.


4. Opstelling van het contract en de bestellingen

4.1. PRIJS

De verkoopprijzen van de producten op de website www.damius.com, aangegeven in euro's, zijn de prijzen die van kracht zijn op het moment van registratie van de bestelbon door de Koper. De prijs en beschikbaarheid van de producten op de website zijn alleen gegarandeerd voor online betalingen per creditcard.
Zij omvatten niet de verzendkosten (tenzij anders vermeld), die worden gefactureerd als aanvulling op de prijs van de gekochte producten in overeenstemming met het bedrag van de bestelling. De verzendkosten zullen worden vermeld voordat de bestelling door de koper wordt bevestigd.
De prijzen zijn inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het toepasselijke BTW-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de producten die worden verkocht door www.damius.com op haar website.
De verkoopprijzen van de producten kunnen te allen tijde door www.damius.com worden gewijzigd. Deze wijziging zal aan de Koper worden meegedeeld vooraleer een bestelling wordt geplaatst, dankzij de prijs die op de website www.damius.com wordt vermeld.

4.2. PRODUCTKENMERKEN - BESCHIKBAARHEID

 Overeenkomstig artikel L 111-1 van het Franse Wetboek van Consumentenrecht kan de Koper, alvorens een bestelling te plaatsen, de essentiële kenmerken van het (de) product(en) dat (die) hij wenst te bestellen, raadplegen op de website www.damius.com.
De Koper kiest één of meer producten uit de verschillende categorieën die op de website www.damius.com worden aangeboden.
De aanbiedingen van www.damius.com zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
 www.damius.com behoudt zich het recht voor om het productassortiment te wijzigen in overeenstemming met de beperkingen van zijn leveranciers.
De foto's, afbeeldingen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten zijn slechts indicatief en binden de verkoper niet.
In het geval dat een leverancier een product wijzigt, zal de grafische voorstelling van het product geen afbreuk doen aan de verantwoordelijkheid van de verkoper en zelfs geen invloed hebben op de geldigheid van de verkoop.

4.3. BESTELLING

Elke bestelling impliceert de onbeperkte en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.
Vanaf het moment dat de Koper zijn bestelling heeft bevestigd door te klikken op het pictogram "Uw bestelling bevestigen", wordt hij geacht met kennis van zaken en zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden, de prijzen, volumes en hoeveelheden van de te koop aangeboden en bestelde producten te hebben aanvaard.
De koper kan bestellen:
   - op het internet: www.damius.com
 - Per telefoon: +33 638 631 631 786
 De bestelling van de koper moet worden bevestigd door www.damius.com, per e-mail.
De verkoop zal pas als definitief worden beschouwd nadat de bevestiging van de bestelling door www.damius.com aan de Koper is verzonden en deze de volledige prijs heeft ontvangen.
 www.damius.com raadt de Koper aan deze informatie te bewaren op een papieren of elektronisch document.


5. Betaling van de prijs

De betaling van de totale prijs moet gebeuren op het moment van de bestelling door de Koper, met uitzondering van de betalingen in meerdere keren als zodanig aanvaard door de SARL DAMIUS. Op geen enkel moment kunnen de betaalde bedragen worden beschouwd als een aanbetaling of termijnbetalingen.

Voor betalingen in één keer zal het volledige bedrag van de bestelling worden geregeld door www.damius.com op het moment van de bevestiging van de bestelling voor betalingen per creditcard of bij verzending van de bestelling in geval van betaling per cheque. Voor betalingen in meerdere termijnen zal de eerste maandelijkse betaling worden geïnd onder dezelfde voorwaarden als voor betalingen in één termijn, de volgende maandelijkse betalingen zullen met een interval van 30 dagen van elkaar worden geïnd. Het totale bedrag wordt verdeeld in verhouding tot het overeengekomen aantal maandelijkse betalingen.

Alle bestellingen zijn te betalen in euro's.

Om tot de betaling over te gaan, beschikt de Koper over alle betaalmethoden die hem worden voorgesteld bij zijn bestelling, meestal creditcad (Carte Bleue, Mastercard, Visa), cheque of overschrijving.
De Koper garandeert aan www.damius.com dat hij bij de registratie van de bestelbon over de nodige toelatingen beschikt om de door hem gekozen betaalmethode te gebruiken.

www.damius.com behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering, van welke aard en niveau van uitvoering dan ook, op te schorten of te annuleren in geval van niet-betaling van een door de Koper verschuldigd bedrag, of in geval van een betalingsincident.

Op niet-betaalde bedragen zijn automatisch boetes gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met vijf procentpunten van toepassing na afloop van een periode van tien dagen na de factuurdatum of na kennisgeving van de afwijzing van de betaling. De levering van een nieuwe bestelling kan worden opgeschort in geval van laattijdige betaling van een vorige bestelling, behoudens de bepalingen van deze voorwaarden.

www.damius.com behoudt zich het recht voor om een fotokopie van de identiteitskaart van de Koper te vragen voor elke vorm van betaling.

In het kader van de strijd tegen internetfraude kunnen de gegevens met betrekking tot uw bestelling ter verificatie aan derden worden doorgegeven.


6. Keuze van producten

De Koper, na kennis te hebben genomen van de producten en hun kenmerken die door www.damius.com op de markt worden gebracht, heeft onder zijn eigen verantwoordelijkheid en in functie van zijn behoeften, zoals hij ze voorafgaand aan elke bestelling heeft bepaald, zijn keuze gemaakt voor het product of de producten die het voorwerp uitmaken van zijn bestelling.  Bovendien is de Koper, als enige wetende welke materialen, configuraties en andere materialen hij gebruikt, de enige beoordelaar van de verenigbaarheid van de bestelde producten met de door hem gebruikte producten.

Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Koper, indien hij zich niet voldoende competent acht, om advies in te roepen.


7. Levering en ontvangst

7.1 ALGEMENE VERPLICHTINGEN

De producten worden geleverd op het adres dat door de Koper op de bestelbon wordt vermeld.
De Koper kan, op zijn uitdrukkelijk verzoek, de factuur naar het facturatieadres laten sturen en niet naar het leveringsadres door de optie die hiervoor op de bestelbon is voorzien, te kiezen.
In het geval van gedeeltelijke beschikbaarheid van artikelen, kan het zijn dat www.damius.com de bestellingen moet splitsen. Zo kunnen de beschikbare artikelen eerst worden verzonden, de rest van de bestelling wordt dan verzonden wanneer alle andere artikelen beschikbaar zijn.
Bij het niet naleven van onderstaande procedures kan de Koper geen claim indienen.

7.2. LEVERINGSTERMIJN

De gemiddelde leveringstermijnen bij het vertrek vanuit de verschillende depots van www.damius.com zijn als volgt:
  - Onderdelen en kleine pakketten: 72 uur
 - Volumineuze zendingen (driewieler): 5 dagen
Deze termijnen worden alleen ter indicatie gegeven.
Een eventuele overschrijding geeft geen aanleiding tot schadevergoeding, inhouding of annulering van de bestelling door de Koper.
Indien het bestelde product daarentegen na een onderzoeksperiode van 21 dagen niet wordt teruggevonden, zal www.damius.com op eigen kosten overgaan tot een nieuwe verzending van de door de Koper bestelde producten.

7.3. PROBLEMEN MET DE KWALITEIT OF OVEREENSTEMMING

In geval van levering van een product dat niet overeenstemt met de bestelling (gebrekkig of niet-conform), moet de Koper zijn klacht indienen binnen de 7 dagen na ondertekening van het distributiebewijs.
Klachten moeten per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden verzonden naar het in paragraaf 2 genoemde adres en moeten de volgende gegevens bevatten:
   - de contactgegevens van de Koper.
   - de productreferenties.
   - de redenen voor de klacht.
De terugzending van de producten moet gebeuren binnen de zeven werkdagen na de toekenning van een retournummer door de klantendienst van www.damius.com.
Als dit niet geberut, zal www.damius.com de aldus bestelde producten niet ruilen of terugbetalen.
Elk te ruilen of terug te betalen product moet worden geretourneerd aan www.damius.com in de originele staat en verpakking en inclusief alle producten en accessoires.
De retourkosten zijn ten laste van de Koper, behalve in geval van een retourzending wegens gebrek of niet-conformiteit met de bestelling.
Elk risico met betrekking tot de terugzending van het product is voor rekening van de Koper.
Bij gebrek aan naleving van de hierboven beschreven procedure en de aangegeven termijnen kan de Koper geen klacht indienen wegens niet-conformiteit of kennelijk gebrek van de geleverde producten, waarbij de producten dan geacht worden conform te zijn en vrij te zijn van enig zichtbaar gebrek.


8. Beschikbaarheid van producten

In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, zal www.damius.com de Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel L121.20.3 van het Wetboek van de Consument, kan www.damius.com in dit geval een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs leveren.

In ieder geval worden de bestelde producten geleverd binnen een termijn van maximaal dertig dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Koper zijn bestelling heeft geplaatst, mits volledige betaling van de prijs.
Indien www.damius.com geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, zal de Koper onverwijld en uiterlijk binnen dertig dagen na betaling van de door hem betaalde bedragen worden terugbetaald.


9. Herroepingsrecht

In overeenstemming met artikel L 121-16 van het Wetboek van Consumptie, beschikt de Koper over een termijn van veertien volle dagen vanaf de datum van ontvangst om de bestelde producten terug te sturen voor terugbetaling op eigen kosten.
De verzendkosten worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag.
De producten moeten worden teruggestuurd naar www.damius.com in perfecte staat voor wederverkoop, in de originele staat (verpakking, accessoires, instructies, enz.), naar behoren verzegeld en vergezeld van de bij de aankoop behorende factuur.
Ook als het product een garantieformulier of een ander in te vullen document bevat, mag dit niet worden ingevuld, zodat de koper zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.
Elk onvolledig, beschadigd, gebruikt product of waarvan de originele verpakking beschadigd is, zal niet worden terugbetaald of geruild.
De uitoefening van het herroepingsrecht geeft aanleiding tot de keuze van de koper:
 - ofwel tot een terugbetaling in contanten, door het opnieuw crediteren van de creditcard die bij de oorspronkelijke bestelling werd gebruikt of, indien dit niet mogelijk is, door middel van een cheque
 - ofwel tot de toekenning van een aankoopbon op de website www.damius.com


10. Eigendomsvoorbehoud

www.damius.com behoudt zich de volledige eigendom van de verkochte producten voor tot volledige betaling van de prijs, in principe inclusief honoraria en belastingen.
Gedurende de periode van levering tot en met de eigendomsoverdracht is het risico van verlies, diefstal of vernietiging voor rekening van de koper.
Bij niet-nakoming door de koper van zijn betalingsverplichtingen heeft de verkoper het recht de onmiddellijke teruggave van de geleverde goederen te eisen voor rekening en risico van de koper.


11. Garantie

De algemene voorwaarden en de duur van de garantie zijn beschikbaar op de website van www.damius.com onder de rubriek "dienst na verkoop". De Koper wordt geacht deze te hebben geraadpleegd en aanvaard.
In het geval dat de gebruiksinstructies niet bij het product worden geleverd, en op eenvoudig verzoek van de consument, zal www.damius.com de gebruiksinstructies of een link om toegang te krijgen tot de gebruiksinstructies sturen.
Elke retourzending van het product in het kader van de hierboven vermelde garantie moet worden onderworpen aan de voorafgaande toestemming van www.damius.com. Hiervoor dient de Koper contact op te nemen met de dienst na verkoop van www.damius.com.
Er zal geen enkele retourzending worden geaccepteerd zonder voorafgaande toestemming van www.damius.com.
Als het product defect blijkt te zijn, zal www.damius.com de koper een retournummer verstrekken. Dit retournummer, een bepalende en essentiële voorwaarde, is geldig gedurende zeven werkdagen, te rekenen vanaf de communicatie van het retournummer door www.damius.com aan de Koper. Na deze termijn moet de Koper zijn verzoek vernieuwen volgens de hierboven beschreven procedure.
Het defecte product moet worden geretourneerd in de originele verpakking, met inbegrip van alle producten en accessoires, en moet vergezeld gaan van het leesbare retournummer van het product dat door www.damius.com werd gecommuniceerd en het serienummer van het product.
Een product dat onvolledig of beschadigd is en/of waarvan de originele verpakking beschadigd is, zal niet worden teruggenomen of geruild onder de garantie.
Alle kosten en risico's verbonden aan het terugsturen van het product zijn voor rekening van de Koper.
Het product onder garantie wordt, volgens de keuze van de fabrikant, geruild of gerepareerd.
www.damius.com garandeert de Koper enkel voor verborgen gebreken die de geleverde producten kunnen aantasten, in het kader van de vervanging van de defecte producten of onderdelen die ze ongeschikt maken voor het gebruik ervan, zonder dat hij door de Koper aansprakelijk kan worden gesteld voor de eventuele schadelijke gevolgen die deze verborgen gebreken kunnen hebben veroorzaakt.
In ieder geval dekken de garanties niet:
 - de vervanging van verbruiksgoederen.
   - abnormaal en niet-conform gebruik van de producten.
   - schade die specifiek vermeld staat in de productfiches.
   - gebreken en de gevolgen daarvan als gevolg van de tussenkomst van de koper of een niet-erkende reparateur door www.damius.com.
   - defecten en de gevolgen daarvan in verband met het gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik waarvoor het product is bedoeld (professioneel, collectief, intensief gebruik...)


12. Aansprakelijkheid

De door www.damius.com aangeboden producten zijn in overeenstemming met de huidige Europese wetgeving.
 www.damius.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor contractbreuk in geval van voorraadschaarste of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, verstoring of gehele of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen.
www.damius.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de aankoop van de producten.
De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name als gevolg van incompatibiliteit van de apparatuur, kan niet leiden tot de verantwoordelijkheid van www.damius.com, noch aanleiding geven tot enige vergoeding of terugbetaling.
De website www.damius.com bevat ook informatie van derden en links naar andere websites. www.damius.com is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van, de toegang tot of het niet kunnen gebruiken van dergelijke informatie van derden, of de inhoud van andere websites.


13. Gedeeltelijke geldigheid

Indien één of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden geacht of als zodanig worden verklaard op grond van een wet, voorschrift of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechter, behouden de overige bepalingen hun volledige geldigheid en draagwijdte.


14. Geen verklaring van afstand

Het feit dat één van de partijen geen schending door de andere partij van één van de in deze algemene verkoopvoorwaarden genoemde verplichtingen inroept, kan in de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de betreffende verplichting.


15. Toepasselijk recht

De verkoop van producten van de onderneming SARL DAMIUS op de website www.damius.com is onderworpen aan het Franse recht.


16. Bescherming Persoonsgegevens

De informatie die door www.damius.com wordt verzameld tijdens elke bestelling van de Koper is noodzakelijk voor het beheer van zijn bestelling door www.damius.com en zijn commerciële partners.
In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 78-17 van 6 januari 1978, heeft de Koper het recht op toegang tot, rectificatie van, verzet tegen en verwijdering van zijn gegevens door contact op te nemen met www.damius.com


17. Klantenservice en tracking

Voor informatie kan de koper contact opnemen met de klantenservice via e-mail of telefoon.